Istorijat krilatog lava

Autori: Đorđe i Radmila Ćapin, arheolozi

U Lapidarijumu Gradskog muzeja Mirko Komnenović sačuvana je kamena plastika iz vremena vladavine Mletačke republike u Herceg-Novom.

U bareljefu dimenzija 108 x 92 cm je izvedena antropomofna predstava krilatog lava, simbola Mletačke republike i atributa sv. apostola i jevanđeliste Marka, sa duždevom kapom na glavi, koji u šapama drži grb. Ispod je uokvireni natpis u 6 redova u kome se navodi da je obilježje podigao  vanredni providur Marko Kvirin (Marco Querini) 1741. godine u vrijeme dužda Petra Grimanija (115. mletački dužd, 30. 6. 1741 – 7. 3. 1752).

COMMERCIO TVTANDO

PETRO GRIMANI DVCE

MARCVS QVIRINE PR O V EXTR

SEN COMS

EXTRVXIT

MDCCXLI

Mletačka patricijska porodica Kverini je jedna od najstarijih u Veneciji i pominje se među osnivačima Republike sv. Marka. Po tradiciji porijeklo izvode iz antičkog Rima i vezuju se za rimski rod Sulpicija

Grb u šapama lava je medaljonskog tipa, smješten u svitku po baroknim standardima. Unutra je kompozicija koju grade plava polja na kojima su četiri srebrne pruge sa po tri šestokrake zvjezdice (ne čita se boja) koje se ukrštaju sa još dvije zlatne u vertikalnom pravcu.

Krilati lav sv. Marka kao simbol dominacije i vlasti se nalazi u mnogim oblastima pod Mletačkom upravom. Obično je prikazivan u profilu, sa tri noge stoji na tlu, a u četvrtoj drži otvorenu knjigu na kojoj piše Pax tibi Marce, evangelista meus (Mir tebi Marko, evanđelisto moj). Naš primjerak je tim interesantniji i nedovoljno istražen sa stanovišta istorije, istorije umjetnosti i heraldike (na grbu Grimanija su vertikalne crvene pruge, na grbu Kverinija su najprije tri osmokrake zvjezdice, a kasnije krinovi)

Prema podacima iz Knjige inventara muzejskog materijala Narodnog muzeja Herceg-Novi od 17. V 1952. bareljef je bio do 1919. godine ugrađen u spoljni zid Oficirske bašte na Belavisti (K.u.K. Offiziers-Garten), plato na kome se danas održava sajam knjiga. Zatim je deponovan u jedan magacin, a potom ga Italijani 1941. godine opet postavljaju na gradske zidine. 1945. je skinut i deponovan, a 1953. godine prenesen u Lapidarijum muzeja.

Ovaj muzejski predmet je zaštićeno kulturno dobro na osnovu Rješenja o stavljanju pod zaštitu br. 08-409/1 od 10. 04. 1962. i Elaborata o revalorizaciji pokretnih kulturnih dobara od 20. 5. 2013. godine.

 

 

 

Kalendar

jul, 2024