Raspisan Konkurs za raspodjelu sredstava za izdavačku djelatnost

Sekretarijat za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg-Novi raspisao je Konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Herceg-Novi opredijeljenih za izdavačku djelatnost u 2022. godini.

Na Konkursu mogu učestvovati fizička i pravna lica koja imaju prebivalište u Crnoj Gori, odnosno koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture, osim nevladinih organizacija, javnih ustanova i drugih subjekata čiji se rad finansira iz budžeta Opštine.

Prijave sa propratnom dokumentacijom i projektnom formom treba podnijeti u roku od 30 dana od dana objavljivanja Konkursa. Učesnici su dužni da prijavu podnesu u projektnoj formi koja je dostupna na sajtu Opštine, uz prateću dokumentaciju navedenu u formularu.

Sredstva koja će budžetom Opštine za 2022. godinu biti obezbijeđena za izdavačku djelatnost biće raspodijeljena prvenstveno projektima koji na najbolji način ispunjavaju sljedeće kriterijume: umjetnički kvalitet i značaj za razvoj kulture, reference realizatora, doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti, doprinos podsticanju međunarodnog dijaloga i razvoju partnerstva, međunarodna afirmacija crnogorske kulture, doprinos očuvanju tradicije i kulturne baštine, afirmacija perspektivnih talenata, doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom, ostvarivost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju, doprinos očuvanju lokalnih tradicija i nasljeđa, doprinos afirmaciji posebnog karaktera lokalnog kulturnog ambijenta i lokalnog kulturnog stvaralaštva.

Sredstvima iz budžeta Opštine može se sufinansirati projekat najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. Izuzetno, projekat od naročitog značaja za Opštinu može se sufinansirati u iznosu većem od 50% od iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Prijavu na konkurs sa prilozima treba dostaviti na adresu: Opština Herceg-Novi, Sekretarijatu za kulturu i obrazovanje, Trg maršala Tita 2, 85340 Herceg-Novi, sa naznakom „Prijava na konkurs za izdavačku djelatnost“, ili neposredno predati na Građanski biro Opštine Herceg-Novi, na istoj adresi.

O dostavljenim urednim prijavama odlučivaće komisija formirana od strane Sekretarijata za kulturu i obrazovanje u roku od 30 dana od dana zaključivanja Konkursa.

Kalendar