ReLOaD2: Raspisan konkurs za projekte nevladinih organizacija iz Herceg Novog, Tivta, Kotora i Budve

Opštine Herceg Novi, Tivat, Kotor i Budva, u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), raspisuju Konkurs nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata,  koji su u skladu sa razvojnim ciljevima lokalnih samouprava iz sljedećih prioritetnih oblasti: zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i zaštita, rodna ravnopravnost, omladinska politika i kultura.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa, koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana do kraja 2024. godine, a finansira ga Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom.

Osnovna namjera programa je da se održi transparentan, razvojno orijentisan i projektni pristup finansiranju NVO iz budžeta JLS, koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa strategijama razvoja, navedeno je u Konkursu.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 7.000 do 12.000 eura (za dio Konkursa za NVO), odnosno od 2.000 do 5.000 eura (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima) po projektu.
Kako stoji u Konkursu, jedna NVO može podnijeti više prijava, od kojih samo za jednu mogu biti dodijeljena sredstva. Imajući u vidu da su sredstva ReLOaD2 programa u Crnoj Gori oslobođena plaćanja poreza na dodatu vrijednost (PDV), iznose budžetskih stavki treba planirati i iskazati bez PDV-a za one troškove/usluge za koje je predviđeno plaćanje PDV-a.

S obzirom da će tokom ukupnog, trogodišnjeg, trajanja programa ReLOaD2 biti realizovano više konkursa za projekte, maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj nevladinoj organizaciji tokom ukupnog trajanja ReLOaD2 programa je 60.000 eura. UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterijume.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od 7 do 10 mjeseci (za dio Konkursa za NVO), odnosno 5 do 8 mjeseca (za dio Konkursa za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima). Izabrani projekti se moraju realizovati u periodu od juna 2022. do kraja marta 2023. godine, odnosno od juna 2022. do 31. januara 2022. (za tek osnovane NVO i NVO koje se bave mladima).

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane nevladine organizacije (udruženja ili fondacije) sa sjedištem na teritoriji lokalnih samouprava Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi. Ukoliko nevladina organizacija sa teritorije jedne lokalne samouprave klastera „Coastal Mates“ želi realizovati dio ili sve projektne aktivnosti na teritoriji druge lokalne samouprave klastera, mora sklopiti partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji lokalne samouprave u kojoj se želi realizovati projekat.

Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

Ukoliko nevladina organizacija sa teritorije jedne lokalne samouprave Klastera Coastal Mates želi realizovati dio ili sve projektne aktivnosti na teritoriji druge lokalne samouprave klastera, mora sklopiti partnerstvo sa nevladinom organizacijom registrovanom na teritoriji lokalne samouprave u kojoj se želi realizovati projekat.
Sve zainteresovane nevladine organizacije mogu pronaći detaljne informacije o uslovima prijave i kriterijumima za finansiranje projekata u Smjernicama za aplikante u okviru Konkursa.

Dokumentacija za prijavu na Konkurs za klaster „Coastal Mates“ može se preuzeti od 29. marta 2022. do 25. aprila 2022. Godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-ail: reloadgrants.me@undp.org sa veb-stranice lokalnih samouprava ili lično preuzimanjem na arhivi građanskih biroa opština Herceg Novi (adresa Trg Maršala Tita broj 2), Tivat, Kotor i Budva.

U cilju upoznavanja potencijalnih aplikanata u vezi sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima i ostalim detaljima, u lokalnim samoupravama Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi će biti organizovani „Info dani“. Info dan u Herceg Novom zakazan je za 01. april (petak), od 11 do 12 časova, u maloj Sali Opštine Herceg Novi. Dan ranije, 31. Marta biće održan u Budvi, Kotoru i Tivtu.

Na Info danima će svi potencijalni aplikanti i predstavnici organizacija, dobiti informaciije o naučenim lekcijama i najčešćim greškama aplikanata na prethodnim ReLOaD Konkursima, kao i informacije i uputstva o popunjavanju prijavnog paketa dokumenata za objavljeni ReLOaD Konkurs.

Za vrijeme trajanja Konkursa, zainteresovanim NVO predstavnicima/cama će biti organizovana obuka i omogućena i mentorska/savjetodavna podrška ReLOaD konsultanta u pripremi i finalizaciji projektnih prijedloga i pripadajućih obrazaca. Podrška će biti dostupna samo prijavljenim NVO predstavnicima/cama, koji su se obratili za podršku ReLOaD projektnom timu za vrijeme trajanja ovog Konkursa putem mejl adrese reloadgrants.me@undp.org .

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti i putem e-mail adrese reloadgrants.me@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat, do 24. aprila 2022. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi u roku od tri radna dana od dana prijema pitanja.

Rok za predaju aplikacija je 27. april 2022. godine, u periodu rada građanskog biroa za svaku opštinu.
Prijavni set od po jednog primjerka obavezne dokumentacije i jednog primjerka dodatne dokumentacije u štampanom obliku i jednog elektronskog primjerka cjelokupne dokumentacije dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), na adrese lokalnih samoupava.
Na koverti se stavlja naznaka „Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama – za ReLOaD2 projekat” i „Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. Na poleđini koverte navodi se naziv i adresa aplikanta i puni naziv projekta kojim konkuriše. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka biće razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Svi aplikanti koji su predali prijave na Konkurs, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biće obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.me.undp.org i web-stranicama lokalnih samouprava. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru nakon potpisivanja ugovora.

Dokumentaciju za Konkurs za NVO možete preuzeti ovdje
Dokumentaciju za konkurs za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih možete preuzeti ovdje
Često postavljana pitanja i najčešće greške pri apliciranju možete preuzeti ovdje
Tekst Konkursa preuzmite ovdje

Kalendar