Usvojena prva Strategija za mlade Opštine Herceg Novi za period od 2019. do 2022.

Današnjim usvajanjem Strategije za mlade LPAM 2019-2022., Opština Herceg Novi je po prvi put dobila formalni dokument koji će poslužiti kao vodilja pri utvrđivanju ciljeva, mjera i aktivnosti omladinske politike na opštinskom nivou radi ostvarivanja interesa mladih.

U proces izrade Strategije bila je uključena međusektorska radna grupa koju su činili predstavnici Sekretarijata za kulturu i obrazovanje, Centra za socijalni rad, Zavoda za zapošljavanje, Doma zdravlja, vaspitno-obrazovnih ustanova, predstavnici sportskih organizacija i nevladnih organizacija.

Strategijom su predviđene aktivnosti u narednom periodu: objavljivanje javnog poziva za podršku omladinskim inicijativama na lokalnom nivou, kreiranje Plana kulturnih sadržaja za mlade u Omladinskom klubu i ostalim prostorima u vlasništvu opštine, informisanje o postojećim programima za obuku mladih i podsticanje preduzetništva mladih u različitim oblastima.

-Među prioritetnim aktivnostima nalazi se razmatranje mogućnosti i sprovođenje procedura za dodjelu objekata i neiskorišćenog zemljišta u vlasništvu opštine na korišćenje mladim preduzetnicima, kroz servise lokalne omladinske politike i otvorene konkurse, kazala je sekretarka za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi, Ana Zambelić Pištalo.

Kao ističe Zambelić Pištalo, izrada ovog dokumenta je prepoznata kao nužnost u pravcu prevazilaženja jaza koji je tokom prethodnih godina postojao u ovoj oblasti. Mladi su posmatrani kao potencijal  lokalne zajednice kojima treba kreirati uslove za razvoj sopstvenih mogućnosti.

Lokalna uprava se Strategijom obavezala i da će analizirati stanje i razmatrati procedure za donošenje odluke na lokalnom nivou o poreskim olakšicama za pokretanje sopstvenog biznisa za mlade (Odluka o budžetu za pomoć mladima u biznisu). Jedna od predviđenih obaveza je i mapiranje preventivnih i rekreativnih programa na lokalnom nivou i uspostavljanje uslova za povećanje njihove dostupnosti.

Zambelić Pištalo navodi i da je Strategijom za mlade Herceg Novog definisano pet ključnih ishoda kada su mladi ljudi u našem gradu u pitanju:

-Unaprijeđen položaj mladih u društvu i stvoreni uslovi za efikasno sprovođenje omladinske politike;

-Unaprijeđeni uslovi i mehanizmi za aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka, razvoju zajednice, kreiranju politika i njihovom sprovođenju;

-Unaprijeđen broj, kvalitet i pristup servisima za podršku razvoju punih potencijala mladih u Opštini Herceg Novi (posebno pripadnika ranjivih grupa);

-Unaprijeđeno ekonomsko-socijalno učešće mladih i podrška dostizanju autonomije i adekvatnoig zaposlenja;

-Unaprijeđen nivo zdravlja i bezbjedonosne kulture mladih u Opštini Herceg Novi;

Strategija sadrži iscrpan plan aktivnosti, među kojima su uspostavljanje uslova i procedura za osnivanje Kancelarije za mlade, kao i za izbor i donošenje odluke o imenovanju članova/članica lokalnog Savjeta za mlade. Prioritizacija, planiranje i kreiranje odgovarajućih obuka, uključujući i vršnjačku edukaciju, takođe su planirani u narednoj godini.

Strategijom je predviđeno i iniciranje sprovođenja edukativnih programa (kurseva, treninga, seminara, radionica) u školama, omladinskom klubu i Kancelariji za mlade. Mapiranje dobre prakse u oblasti digitalne participacije i pokretanje onlajn platforme za mlade na lokalnom nivou takođe su predviđene aktivnosti za period 2019-2022.

 

Kalendar